Zaproszenie do składania ofert

Znak Sprawy: ZO 10/ PCM/2012
Braniewo, dnia 21.12.2012


ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej
(Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 19, poz.177 (wraz z późniejszymi zmianami) ustawy nie stosuje się, gdy wartość zamówienia nie przekracza 14 000 euro).

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza firmy do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012

 1. Dokumenty i dane wymagane w ofercie, których brak spowoduje odrzucenie oferty:
 2. 1.1 Adres oferenta i dane kontaktowe (telefon, e-mail),
  1.2 Cena ryczałtowa brutto,
  1.3 Uprawnienia oferenta do badania sprawozdania finansowego,
  1.4 Wykaz wykonanych przez Oferenta badań w placówkach medycznych z ich adresami i telefonami.

 3. Terminy:
 4. 2.1.Rozpoczęcia badania: do uzgodnienia z Zamawiającym,
  2.2.Wykonania badania: 30.04.2013.

 5. Wybór oferty: Zamawiający wybierze do realizacji zamówienia najtańszą prawidłowo złożoną ofertę zgodnie z pkt 1 zaproszenia.
 6. Sposób powiadomienia o wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej: drogą e-mail lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi w ofercie.
 7. Termin zapłaty: Przelew 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury i wykonania badania
 8. Umowa: Zamawiający podpisze umowę z wybranym oferentem w trybie niezwłocznym po wyborze oferenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, przed podpisaniem umowy

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

 • Listownie na adres Zamawiającego: do dnia 31.12.2012 do godz. 11:00
  Wymagany opis koperty: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego”.

Dane zamawiającego:
Pełna nazwa zamawiającego:
Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie
Adres do korespondencji:
Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Braniewie, ul. Moniuszki 13, 14-500 Braniewo
REGON:280242068
NIP: 582-15-89-781
Internet: http://www.szpital-braniewo.home.pl
E- mail: zamowienia@szpital-braniewo.home.pl
Numer telefonu: 0 55 6208361, faks: 0 55 6208362
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Dorota Kozłowska, tel. 055 6208367

Wersja do druku